ศึกษาคู่มือ/ขั้นตอนการใช้งานระบบ DMC EMIS B-OBEC > >  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

   


การตรวจสอบข้อมูล
ก่อนยืนยันในระบบ DMC

           


     


     

 


url and counting visits