- - -  ยินดีต้อนรับ   > >  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  > >  สพป.นราธิวาส เขต 1 - - -
 
 

 

>>  ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่ 2 (10 พ.ย.2562)
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)
>>  ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงดำเนินการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 (ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)
>>  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 1-2562
>>  สารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

url and counting visits