- - -  ยินดีต้อนรับ   > >  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  > >  สพป.นราธิวาส เขต 1 - - -
 


>>  ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่ 2 (10 พ.ย.2562) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)
>>  ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงดำเนินการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 24 ตุลาคม 2562 (ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)
>>  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 1-2562
>>  สารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
>>  เชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุมในวันที่30 พฤษภาคม 2562
โดยให้โรงเรียนส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 หรือตอบทาง Google From
>>  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2561 (ณ วันที่ 10 พ.ย. 2561) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
>>  วันที่ 3 ธันวาคม 2561 จะมีการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มเพื่อใช้ตรวจนับในวันดังกล่าว

 

url and counting visits