ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

     
 
   
  >> ตามที่ได้มีการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียนวันที่ 3 ธ.ค.2561 ขอให้โรงเรียน
ทุกโรง ส่งเอกสารการตรวจนับที่กลุ่ม DLICT ภายในวันที่ 4 ธ.ค.2561
  >> วันที่ 3 ธันวาคม 2561 จะมีการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ขอให้ โรงเรียน
ในสังกัดทุกโรง ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มเพื่อใช้ ตรวจนับ ในวัน
ดังกล่าว
 
url and counting visits