ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
     
 
   

ขอให้โรงเรียนตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2561
(ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

O
คู่มือการติดตั้งการใช้งาน  แอพพลิเคชั่น DLTV
O ตามที่ได้มีการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียนวันที่ 3 ธ.ค.2561 ขอให้โรงเรียนทุกโรง
ส่งเอกสารการตรวจนับที่กลุ่ม DLICT ภายในวันที่ 4 ธ.ค.2561

O วันที่ 3 ธันวาคม 2561 จะมีการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ขอให้โรงเรียนในสังกัด
ทุกโรง ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มเพื่อใช้ตรวจนับในวันดังกล่า

 
   
url and counting visits