นางอุบลรัตน์ สนิท    
    ผู้อำนวยการกลุ่ม    
         
   
นายสมเจตน์  กิ้มขู่   นางสาวบุณญาภา ศาสคุณ   นางสาวสุไรนี ตาตูเละ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
         
   
นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ   นายธนาวุฒิ แก้วบุญ   นางสาวอาอีซะห์ โต๊ะตาตู
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ   นักวิชาการเงินและปฏิบัติการ   ครูผู้ช่วยช่วยราชการ
         
   
นางหทัยชนก  ชิตบุตร   นางน้ำฝน  ชุดแดง   นางสุภาพร   พานิชธนาคม
พนักงานราชการ   พนักงานราชการ   พนักงานราชการ
         
   
นางสาววันทนีย์  บำรุงชาติ   นางสาวนงนภัส  สุขชา   นางสาวกุพชกา  ประชุมกาเยาะมาต
พนักงานราชการ   พนักงานราชการ   พนักงานราชการ
         
     
นางสาวกมลเนตร  คงพิทักษ์กุล   นางนันทา  นิ่มภูษา    
พนักงานราชการ   พนักงานราชการ    
         
 
 
url and counting visits