นางสาวทองกร  เตชปัญโย    
    ผู้อำนวยการกลุ่ม    
         
   
นางนิภา  ศรีสุวรรณวิเชียร   นางสาวราตรี  เทพษร   นางวนิดา  อักษรถึง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
         
   
นางสาวมัลลิกา ดำละเอียด   นางวาสนา สุขอุดม   นางสาวอรทิพย์   ชูขาว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
         

   

นายอำนาจ ถาวรศรี   นางสาวอุไรวรรณ สุขจันทร์เทาะ   นางสาวปวีณา ไตรสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   พนักงานราชการ   พนักงานราชการ
         

   
นายสุวัฒน์ชัย  แจวิจารณ์   นายชิตพล  ดาแก้ว   นางสาววรวรรณ  เพชรสลับแก้ว
พนักงานราชการ   พนักงานราชการ   พนักงานราชการ
         
 
 
url and counting visits