บ้านกูยิ   บ้านนาดา   บ้านบือแรง   บ้านอีนอ
นายจรัญ เหล็มเจริญ   นายสมาน สามามะ   นางสาวรอฮานิง เจ๊ะเด็ง   นางฟาฎีลา สุมาตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ   บ้านบริจ๊ะ   บ้านลาเมาะ   บ้านลาเมาะฮีเล
นางสาวรูยูฮัน ตันหยงอาลี   นายอับดุลมาเละ นิยาแม   นายนิอานันท์ มะแซ   นางมัสกะ มละมีเลาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
บ้านบูกิ๊ตยือแร   บ้านบากง   บ้านนาโอน   บ้านยาแลเบ๊าะ
นางดารณี นิโซะ   นางสาวสมใจ มากมณี   นางสาวอาซือนะ ดอเฮ็ง   นางลาตีป๊ะ ปักษิณศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
             
         
    บ้านรือเสาะ   วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)    
    นายมะซอพี ตอละ   นางสาวเพ็ญนภา รัตนสุริยา    
    ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน    
             
 
     
บ้านพนาทักษิณ   บ้านบาโงปูโละ   บ้านบาโงปะแต   บ้านสายน้ำทิพย์
นายอับดุลรอมัน เดะแอ   นายมะยีดิง จารง   นายสมาน ยีมะยี   นางสุรีย์รัตน์ ดือราแม
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
บ้านสวนพลู   บ้านธรรมเจริญ   ประชาพัฒนา   บ้านบาตง
นายสะมาแอ อาบู   นางอาริตา ฮูลูสาแล๊ะ   นายอามีนาเล๊าะ อาแว   นายมาลีกี เจ๊ะแวสะนุง
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
บ้านบลูกาฮีเล   บ้านสะแนะ   บ้านสุเป๊ะ   บ้านซือเลาะ
นายนิมะกามัน สาแม   นายอิดเร๊ะ เจ๊ะแว   นางเจ๊ะอาลาวีย๊ะ ยีมะยี   นายฮูเซ็น มิงมะซา
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
 
     
บ้านกาโดะ   บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)   บ้านยือลาแป   บ้านบือเล็งใต้
นายรอมลี หะมิ   นายจตุพงศ์ ธรรมเดโช   นายบลยา ไหรเจริญ   นางสารภี บุญเรืองขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
บ้านดือแยหะยี   บ้านตายา   บ้านมะนังปันยัง   บ้านลูโบะบูโละ
นายฮาซัน กาเซ็ง   นายปริพัฒน์ กายอตะฮีปง   นางสาวมาสเตาะห์ เจ๊ะโซะ   นายมูฮำหมัดพาอูซี เจ๊ะซู
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
บ้านละหาน   บ้านมือและห์   บ้านสาวอ   บ้านดือแย
นางสาวเรณี อาลี   นายไซนุงอาบีดิง ตาเละ   นายพันธกานต์ กะเส็มสุริยะ   นายอับดุลฮากีม เมาะบูลา
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
         
    บ้านจือแร   บ้านบลูกา    
    นายชัยวัฒน์ สุเมธาวิวัฒน์   นางมานิดา จารงค์    
    ผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน    
             
 
 
url and counting visits