บ้านปาหนัน   ชุมชนบ้านซากอ   บ้านคอลอกาเว   บ้านไอร์แยง
นายอาณัติ ยีมะยี   นางลาตีภ๊ะ นิเดร์หะ   นายสุไลหมาน ใบสะเม๊าะ   นางรอสีดาห์ ดาโอ๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
ประชาวิทยรังสรรค์   บ้านป่าไผ่   บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์   บ้านกลูบี
นางสาวสุกัญญา หน่อจันทร์หอม   นางฤกษ์สวาติ อ่อนแก้ว   นายวิสุทธิ์ สิทธิ์รักษ์   นางสาวมัญจนา หมู่เก็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
บ้านสาคร   สว่างวัฒนา   บ้านตามุง   บ้านลาเวง
นายมาฮามะสะตรี เจ๊ะเลาะ   นางยามีละห์ กูเตะ   นางสาวมันตรินี ดะเละ   นายสันต์ นิลสมาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
บ้านดาฮง   บ้านตอหลัง   บ้านตะมะยูง   บ้านลูโบ๊ะบาตู
นายอาบูบากา เต๊ะมาลอ   นางศรีไพร จงกลบาล   นายสมาท ทรงนาศึก   นายมาหะมะ มะฆา
ผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
         
    สามัคคีวิทยา   บ้านบือแนนากอ    
    นางดวงสุดา บุรี   นายซากัรตา สาแม    
    รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน    
             
 
 
url and counting visits