บ้านยี่งอ   บ้านกาแร   บ้านกูเล็ง   บ้านบูเกะกอตอ
นายมะนาเซร์ แมแล   นายอิสรา สะอีด   นายมะดาโอะ อาแว   ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ เจ๊ะแฮ
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
บ้านกาบุ๊   บ้านกาเด็ง   บ้านปูตะ   บ้านศาลาลูกไก่
นายนิเฮง มัธยสุนทร   นายนิอาแซ นิมะ   นายจีรวิชญ์ การสมเกตุ   นางประพา โคตรบัญชา
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
             
       
บ้านทุ่งคา   บ้านกำปงปีแซ   บ้านลุโบะดาโต๊ะ    
นายวันชัย กรดแก้ว   นางขวัญฤดี จันทร์ทอง   นายอับดุลรอแมง อาแวเงาะ    
ผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน    
             
 
     
บ้านตะโละมีญอ   บ้านลุโบะปาเระ   บ้านกูยิ   บ้านบูเกะบากง
นายอิสเหาะ สามะแต   นางเฟาซียะห์ บินแวมะยิ   นางสาวนูรฮายาตี หามิ   นายอดินันท์ ศรีสุพรรณพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
บ้านบลูกาสนอ   บ้านลูโบะบายะ   บ้านปาลอบาต๊ะ   บ้านกูแว(ประชาอุทิศ)
นายมงคล ชมติวัง   นายกริชชัย ลุโบะกาแม   นายเสรีพงษ์ คงสา   นางนิรอมา อามีณทรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
             
     
บ้านจอเบาะ   บ้านต้นตาล   บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)   บ้านแยะ
นายรุสปา หะวี   นายอุสมาน มานะ   นายนริศ นิมอ   นายมะรอฟี เจะเลาะ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน
             
 
 
url and counting visits